یازدهمین سمینار سالیانه ویتره ورتین - سیزدهمین سمینار سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز