بیست و هفتمین سمینار سالانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز