سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

پنجمین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی سلول های بنیادی و سومین کنگره سالیانه پرستاری پیوند سلول های بنیادی 

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

کنگره مشترک ارتوپدی دانشگاه های علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی و ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش ، گلو ، بینی ، سر و گردن ایران