دومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری میکروب شناسی بالینی ایران