یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی