دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 

 

همزمان با سومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان و سومین سمینار ملی سارکوم