مجموعه پروتکل های رشته تخصصی پزشکی قانونی بالینی                                                                      قیمت : 250000 ریال

Illustrated Case Reports in Neurology                                                                                            قیمت : 2000000 ریال                       

کاربردهای توالی یابی نسل بعدی در ژنتیک پزشکی و سرطان                                                           قیمت : 150000 ریال