بیست و ششمین همایش سالیانه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با سیزدهمین همایش سالیانه انجمن پوتا