اولین کنگره بین المللی اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیترانه شرقی