بررسی علمی و کاربردی پرونده های ویژه در پزشکی قانونی

قیمت : 400/000 ریال

 

بسیاری از پرونده های مورد بررسی در سازمان پزشکی قانونی، دارای ویژگی های خاصی است که هم از نظر آموزشی و هم از نظر کاربردی در کارشناسی های پرونده های ارجاعی، دارای اهمیت می باشد. این پرونده ها از تمام کشور، به پزشکی قانونی استان تهران ارسال و در جلساتی با حضور کارشناسان مختلف از سراسر کشور، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این برنامه که تحت عنوان گزارش مورد، کیس ریپورت، با محوریت پرونده‌های دارای بار علمی بالا، مبهم و پیچیده با نظرات کارشناسی متناقض، عدم نتیجه گیری و یا نتیجه گیری ناقص، نادر بودن، چالش های خاص و غیره اجرا می شود، حاوی نکات بسیار ارزشمندی است.

مدیران این برنامه، مانند سالهای گذشته، در صدد بر آمدند تا مهمترین موارد این جلسات را به صورت مکتوب، در اختیار علاقمندان قرار دهند. این کتاب با بررسی و تحلیل کاربردی و تفسیر عوامل متعدد تاثیرگذار در نتیجه گیری و به دنبال آن صدور نظریه کارشناسی، خواننده را با اصول صحیح کارشناسی، رسیدن به پاسخ روشن و مستدل و گزارش نویسی آشنا می کند. همچنین خواننده، با نگاه از زوایای مختلف به یک پرونده آشنا شده و در پرونده های مشابه از نظرات یکسویه و نگاه بسته اجتناب نموده و موارد را از تمامی زوایا مورد بررسی قرار می‌دهد. و به طبع نتایج علمی تر و مطمئن تری به دست می‌آورد.

 

 

نویسندگان: دکتر مهدی فروزش، دکتر سمیرا آرام  و دکترعلی محمد علی محمدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1400

قیمت : 400000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید