آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد

قیمت : 75/000 ریال

 

تحصیل مال از راه نامشروع از آغاز تشکیل جوامع انسانی وجود داشته است. افرادی که به حق خود قانع نبوده و نسبت به دارایی دیگران دست‌اندازی می‌کردند، توسط دیگر اعضای جامعه مورد نکوهش قرارگرفته و مجازات می‌شدند. با توسعه جوامع و ایجاد حکومت‌های مرکزی و کنترل بر اعمال افراد جامعه، به مرور عنوانِ کلی تحصیل مال از راه نامشروع با توجه به تعدد تجاوزات علیه دارایی به انواع مختلفی همچون سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری و غیره، تقسیم شد که قانونگذار برای هریک از آنها شرایط و مجازات‌های خاصی تعیین کرد و به مرور ،با توجه به ظهور اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، و مشخص شدن جرایم قابل مجازات علیه دارایی، توسط قانونگذار، عنوان کلی مجرمانه‌ی تحصیل مال از طریق نامشروع از بین رفت. در واقع قانونگذار با جرم‌انگاری ِ موارد خاص، موارد بدست آوردن مال یا منفعت دیگر را که مشمول عناوین مشخص مجرمانه نمی‌گردید، از جنبه‌های حقوقی مورد پیگیری قرار داد.

 

 

مولفین: افشین پاکجو، منصور آقامحمدی
سال و نوبت چاپ : اول / 1398
قیمت : 75000 ریال
برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید