فصلنامه مددکاری اجتماعی - شماره 33

ویژه تابستان 1399

 

 

با مشارکت انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 

کلینیک مددکاری اجتماعی امین

و همکاری : گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

 

 

سال چاپ : تابستان 99 / شماره 33

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : امین حاج بابایی 

سر دبیر : مصطفی اقلیما - معصومه معارف وند