درسنامه جامع اخلاق پزشکی با رویکرد معرفی موارد اخلاق و حقوق بالینی

قیمت: 1/500/000 ریال

 

 

نگاهی کوتاه به کتاب

تعریف علم اخلاق

عبارت است از فنى كه پيرامون ملكات انسانى بحث مى كند، ملكاتى كه مربوط به قواى نباتى و حيوانى و انسانى اوست، به اين غرض بحث ميكند كه فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم كند كدام يك از ملكات نفسانى انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، وكداميك بد و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسائى آنها خود را با فضائل بيارايد، واز رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكى كه مقتضاى فضائل درونى است، انجام دهد تا دراجتماع انسانى ستايش عموم و ثناى جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمى و عملى خود را به كمال برساند.

در تعریف دیگری آمده است : ﻋﻠﻢ اﺧﻼق، ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮب ﻳﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪ ﻳﺎ ﻫﻼكﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻴﺎن و رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ روش ﻛﺴﺐ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻧﻴﻜﻮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را  ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺳﺎزد.

 

 

 

تالیف: دکتر مهدی مصری

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 1500000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید