کتاب جامع طب ایرانی

قیمت : 1/500/000 ریال

 

در دوره ساسانيان و در زمان پادشاهی شاپور اول در سال 271 بعد از ميلاد  یا 1770 سال پیش توسط ايشان مدرسه ای طبی در محل جندی شاپور بنا شد. شاپور اول همان کسی است که پل دزفول را توسط اسرای رومی بنا کرد. با توجه به اينکه طب سنتی با طب يونانی در دوره ساسانی گره خورده و اين دو در مرکز بزرگ ترين دانشگاه  پزشکی ايران يعنی جندی شاپور در نزدیکی دزفول  قرار داشته اند نتیجه می گیریم  طب دزفول ريشه در طب سنتی کهنِ جهان داردو وقتی برزويه طبيب « بزرگمهر » پزشک دربار انوشيروان به هندوستان رفت و با چند دانشمند هندی و کتاب های مختلف طبی و غیر طبی از جمله کليله و دمنه به ايران برگشت  بر غنای  طب جندی شاپور افزود.

 

 

 

 

 

 

گردآوری، تحقیق و تالیف: عظیم محمودزاده

سال و نوبت چاپ : اول / 1402

قیمت : 1/500/000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید