درسنامه فقه پزشکی

قیمت : 1/700/000 ریال

 


یکی از ویژگی های جاودانه دین مبین اسلام برخورداری این دین از قواعد جامع و آموزه های ارزشمندی است که بر پایه آن می توان ضمن تبیین احکام مختلف زندگی مکلفین در روابط فردی و اجتماعی، نظام های فقهی مورد نیاز جامعه را نیز مبتنی بر آن تدوین و ارائه نمود. در همین راستا ناظر به موضوع گسترده دین و شریعت باید افزود که موضوع سلامت انسان نیز در کنار دیگر ساحات حیات اجتماعی او همچون فرهنگ، تربیت، اقتصاد و سیاست از مهم ترین ابعاد انسانی می باشد که دین نیز توجه وافر به آن نموده تا جایی که در متون اسلامی دانش پزشکی به عنوان موضوعی که عهده دار سلامت فرد و جامعه است نه تنها مورد غفلت واقع نشده بلکه از جمله مهم ترین دانش های نافع به شمار آمده است ( العلم علمان علم الادیان و علم الابدان) و حتی برخی از حکما و فیلسوفان علم اسلامی پزشکی را در زمره علوم قدسی به شمار آورده اند. دانش فقه نیز به عنوان بخشی از معارف اسلامی که منظومه ای به هم پیوسته و نظام مند از بایسته های الزامی را برای آن در خود جای داده است و سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون اعم از فردی و اجتماعی بر عهده دارد و برای پدیده های نوظهور و مبتلا ب هفرد و جامعه ساز و کار و برنامه های مورد نظر را ارایه می دهد.

 

 

 

مولفین: دکتر مهدی مصری و رضا کردی

سال و نوبت چاپ : اول / 1402

قیمت : 1/700/000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید