بهترین باشید

قیمت : 25/000 ریال                              

من یک مادرم، دوست دارم فرزندانم بهترین باشند. شما چطور؟

خواندن این کتاب را به همه نوجوانها توصیه می کنم این کتاب هدیه مناسب برای نوجوانان عزیزی است که دوست دارند بهترین باشند.

و نکات مناسبی در جهت شکل گیری اندیشه، و پرورش تفکر نوجوانان را با بیانی شیرین و شیوا بیان می کند.

جهان به شما لبخند خواهد زد، جهان در اختیار شما خواهد بود، اگر درست اندیشه کنید.

لازم نیست تمام جهان را کنترل کنید.

با کنترل افکارتان جهان در اختیار و خدمت شما خواهد بود.

« ……… »

اکثر مردم، وقتی با شما درد دل می کنند، از شما انتظار همدردی ندارند. لطفاً به جای همدردی، مسیر درست را نشانشان دهید.

« غصه هایتان را روی سر، غصه دار دیگر سرازیر نکنید، همدردی نکنید، به جایش مشاوره بدهید جبران کاستی ها و تقویت نقاط مثبت را یادآور شوید !! 

 

 

 

 

مولف: دکتر مریم نقدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 25000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید