مجموعه پروتکل های رشته تخصصی پزشکی قانونی بالینی                                                           

قیمت : 250000 ریال

 پرکاربردترین مواد قانون مجازات اسلامی برای پزشکان و متخصصین پزشکی قانونی 

قیمت : 400/000 ریال